Trường THPT Thăng Long Thành phố Hà Nội
12/04/2023 | 09:30 - Lượt xem: 2316

THỜI KHÓA BIỂU CA SÁNG SỐ 04A

Trường THPT Thăng Long

THỜI KHÓA BIỂU CA SÁNG SỐ 04A

NĂM HỌC 2022 – 2023

Thực hiện từ ngày 17 tháng 04 năm 2023

 

 

Trường

 

 

THỨ

TIẾT

TG

12A1

12A2

12A3

12A4

12A5

12A6

12A7

12QT1

12QT2

12D1

12D2

12D3

12D4

12D5

12D6

11D1

11D2

11D3

11D4

11D5

11D6

11QT1

11QT2

2

1

7h00-7h45

Hương.Si

Lực.T

Hằng.H

K.Anh.H

Hiền.H

H.Anh.Đ

Hoa.S

Bình.V

Ngọc.L

Thanh.V

Mai.V

Phương.A

V.Anh.T

Huyền.V

Vân.Đ

Bắc.S

Hà.V

Thảo.S

Hiền.T

Ngọc.V

Dương.V

Hạnh.A

Hòa.L

2

8h00-8h45

Hoa.S

Hằng.H

Mai.V

K.Anh.H

Hà.V

Duy.T

Nghĩa.H

Phong.CN

Ngọc.L

Thanh.V

Hằng.T

Nguyệt.Tin

H.Anh.Đ

Hiền.A

V.Anh.T

Bắc.S

Hiền.T

Thảo.S

Dương.V

Vân.Đ

Thắng.T

Lực.T

Hòa.L

3

8h55-9h40

Phương.A

Dung.A

Mai.V

Hương.Si

Tuyết.S

H.Anh.Đ

Nguyệt.Tin

Hằng.T

Hiền.H

Duy.T

Hoa.S

Chiến.T

Phong.CN

Huyền.V

Bình.V

Hiền.T

Hà.V

Hòa.V

Dương.V

Ngọc.V

Nghĩa.H

Hạnh.A

Thắm.Si

4

9h50-10h35

Hiền.H

Tr.Nga.Đ

Hằng.H

Mai.V

Lực.T

Tuyết.S

Chiến.T

Bình.V

Vân.Đ

Duy.T

Thắm.L

Nghĩa.H

V.Anh.T

Huyền.V

Hiền.A

Hạnh.A

Hà.V

Hòa.V

Hiền.T

Thắng.T

L.Thủy.L

Ngọc.V

Hà.T

5

10h45-11h30

Tr.Nga.Đ

Hoa.S

Hà.T

Mai.V

Lực.T

Duy.T

Chiến.T

Bình.V

Hiền.H

Thắm.L

Dung.A

Tuyết.S

V.Anh.T

Nghĩa.H

Hiền.A

Hạnh.A

Hòa.L

Thắm.Si

Hiền.T

L.Thủy.L

Nguyệt.Tin

Ngọc.V

Hà.V

3

1

7h00-7h45

Phương.A

Nguyệt.Tin

Hà.L

K.Anh.H

Thủy.Đ

Thiệu.CD

Chiến.T

Ngọc.L

L.Hằng.V

Vân.CD

Yên.Tin

Huệ.CN

V.Anh.T

Huyền.V

Hiền.A

Ngà.Si

Vân.Đ

L.Thủy.L

Dương.V

H.Linh.A

Phong.CN

Nga.Tin

Hà.T

2

8h00-8h45

Phương.A

Dung.A

Hà.L

V.Anh.T

Lực.T

Trang.A

Chiến.T

Ngọc.L

Phong.CN

Hiền.A

Thủy.Đ

Ngà.Si

K.Anh.H

Huyền.V

Vân.Đ

Huệ.CN

Kella1

H.Linh.A

Hạnh.A

L.Thủy.L

Nguyệt.Tin

Nga.Tin

Hà.T

3

8h55-9h40

Cần.L

Hương.Si

Hà.T

Yên.Tin

Lực.T

L.Hằng.V

Chiến.T

Thiệu.CD

Huấn.T

Hiền.A

Vân.CD

Thủy.Đ

Trang.A

Ngà.Si

Ngọc.L

Hạnh.A

Nga.Tin

H.Linh.A

Kella1

Nam.H

Dương.V

Ngọc.V

Nhung.CD

4

9h50-10h35

Huệ.CN

Vân.CD

Trang.A

Hà.L

Phong.CN

L.Hằng.V

Thủy.Đ

Hằng.H

Huấn.T

Hương.Si

Dung.A

Chiến.T

Huê.V

Thiệu.CD

V.Anh.T

Nguyệt.Tin

Nhung.CD

Nga.Tin

Thắm.L

Ngọc.V

Dương.V

Lực.T

Vân.Đ

5

10h45-11h30

Hương.Si

Cần.L

Vân.CD

Hà.L

Thiệu.CD

Trang.A

Thủy.Đ

Hằng.H

Vân.Đ

Huệ.CN

Dung.A

L.Hằng.V

Huê.V

Chiến.T

V.Anh.T

Thắm.L

H.Linh.A

Nam.H

Nga.Tin

Ngọc.V

Nhung.CD

Lực.T

Phong.CN

4

1

7h00-7h45

Hiền.T

Cần.L

Hà.L

V.Anh.T

Dương.A

Trang.Si

Phong.CN

Ly.A

Huấn.T

Mai.H

Mai.V

Phương.A

Huê.V

Chiến.T

Bình.V

Thắm.L

Huệ.CN

Nga.Tin

Thắm.Si

Tâm.Tin

Hoa.S

H.Anh.Đ

Hà.T

2

8h00-8h45

Cần.L

Huê.V

Vân.Đ

Hà.L

Lực.T

Duy.T

Dương.A

H.Anh.Đ

Ly.A

Hiền.A

Mai.V

Phương.A

V.Anh.T

Chiến.T

Trang.Si

Bình.V

Hiền.T

Huệ.CN

Phong.CN

H.Linh.A

Dung.A

Hoa.S

H.Lý.A

3

8h55-9h40

Phương.A

Lực.T

Huệ.CN

Mai.V

Trang.Si

Duy.T

Dương.A

Hằng.T

Ly.A

H.Anh.Đ

Dung.A

Chiến.T

V.Anh.T

Hiền.A

Phong.CN

Bình.V

Hiền.T

Hà.T

Thắm.L

H.Linh.A

Vân.Đ

Thắm.Si

H.Lý.A

4

9h50-10h35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

10h45-11h30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

7h00-7h45

Hiền.T

Cần.L

Hoa.S

Mai.V

Dương.A

Duy.T

Đức.L

Hiền.Tin

Ly.A

Mai.H

Hằng.T

Nghĩa.H

Trang.A

Hiền.A

V.Anh.T

Bình.V

Nam.H

Hà.T

Tuyết.S

Phong.CN

Dung.A

Hạnh.A

Hòa.L

2

8h00-8h45

Hiền.T

Dung.A

Mai.V

V.Anh.T

Hiền.H

Nghĩa.H

Dương.A

Vân.A

Tuyết.S

Duy.T

Mai.H

Đức.L

Trang.A

Hiền.A

Hiền.Tin

Bình.V

H.Linh.A

Hà.T

Nam.H

Kella1

Kella2

Hạnh.A

Hòa.L

3

8h55-9h40

Cần.L

Dung.A

Hà.T

V.Anh.T

Hiền.Tin

L.Hằng.V

Nghĩa.H

Vân.A

Ngọc.L

Duy.T

Mai.H

Đức.L

Hoa.S

Tr.Nga.Đ

Bình.V

Kella1

H.Linh.A

Thắm.Si

Hiền.T

Tâm.Tin

Phong.CN

Hòa.L

Kella2

4

9h50-10h35

Tr.Nga.Đ

Lực.T

Hà.T

Dương.A

Vinh.L

Trang.A

Đức.L

Bình.V

L.Hằng.V

Hiền.A

Mai.V

Phương.A

Thiệu.CD

Phong.CN

Ngọc.L

Nam.H

Thắm.Si

Kella1

Hạnh.A

V.Anh.Si

L.Thủy.L

Kella2

Hiền.H

5

10h45-11h30

Bình.V

Lực.T

Hiền.Tin

Thiệu.CD

Hiền.H

Trang.A

Mai.V

Hằng.T

L.Hằng.V

Hiền.A

Dung.A

Phương.A

Đức.L

Vinh.L

Nghĩa.H

Hiền.T

Hòa.L

L.Thủy.L

Hạnh.A

H.Linh.A

V.Anh.Si

Phong.CN

Thắm.Si

6

1

7h00-7h45

Vân.CD

Huê.V

Hà.T

Dương.A

Vinh.L

Hiền.Tin

Trang.Si

Bình.V

Huấn.T

H.Anh.Đ

Hằng.T

L.Hằng.V

Ngà.Si

Nghĩa.H

Thiệu.CD

Nam.H

Hà.V

Hòa.V

Hiền.T

Tuyết.S

Thắng.T

Hạnh.A

H.Lý.A

2

8h00-8h45

Hiền.H

Huê.V

Trang.A

Dương.A

Vinh.L

H.Anh.Đ

Thiệu.CD

Trang.Si

Huấn.T

Thanh.V

Hằng.T

L.Hằng.V

Hiền.Tin

Tuyết.S

V.Anh.T

Ngà.Si

Hiền.T

Hòa.V

Nam.H

V.Anh.Si

Nghĩa.H

Hòa.L

H.Lý.A

3

8h55-9h40

Bình.V

Hằng.H

Trang.A

V.Anh.T

Hà.V

Nghĩa.H

Đức.L

H.Anh.Đ

L.Hằng.V

Thanh.V

Mai.V

Vân.CD

Huê.V

Vinh.L

Vân.Đ

Hạnh.A

Huệ.CN

Hà.T

Nga.Tin

Thắng.T

V.Anh.Si

Ngọc.V

Bắc.S

4

9h50-10h35

Bình.V

Lực.T

Hằng.H

Vân.Đ

Hà.V

Đức.L

Mai.V

Hằng.T

Thiệu.CD

Hoa.S

Ngà.Si

Phương.A

K.Anh.H

Huyền.V

Nghĩa.H

Hiền.T

Nga.Tin

Huệ.CN

Hạnh.A

Ngọc.V

Dương.V

Vân.CD

Hiền.H

5

10h45-11h30

Hương.Si

Lực.T

Hằng.H

K.Anh.H

Hiền.H

H.Anh.Đ

Hoa.S

Bình.V

Ngọc.L

Thanh.V

Mai.V

Phương.A

V.Anh.T

Huyền.V

Vân.Đ

Bắc.S

Hà.V

Thảo.S

Hiền.T

Ngọc.V

Dương.V

Hạnh.A

Hòa.L

7

1

7h00-7h45

Nguyệt.Tin

Huệ.CN

Hương.Si

Dương.A

Thủy.Đ

Phong.CN

Hoa.S

Hằng.T

Ly.A

Thanh.V

Mai.V

L.Hằng.V

Huê.V

Chiến.T

Bình.V

H.Anh.Đ

Nam.H

H.Linh.A

Dương.V

Nhung.CD

Thắng.T

Lực.T

Hà.V

2

8h00-8h45

Hiền.T

Lực.T

Trang.A

Vân.Đ

Dương.A

Đức.L

Mai.V

Hoa.S

Ly.A

Thanh.V

Thủy.Đ

L.Hằng.V

H.Anh.Đ

Chiến.T

Bình.V

Huệ.CN

Thắm.Si

H.Linh.A

Nhung.CD

Nam.H

Thắng.T

Phong.CN

Hà.V

3

8h55-9h40

Hiền.T

Huê.V

Vân.Đ

Hoa.S

Dương.A

Đức.L

Mai.V

Bình.V

Hương.Si

Thắm.L

Huệ.CN

Thủy.Đ

Trang.A

Tr.Nga.Đ

Hiền.A

Nguyệt.Tin

H.Linh.A

Nam.H

Thắm.Si

Thắng.T

Dương.V

Yến.H

Phong.CN

4

9h50-10h35

Bình.V

Tr.Nga.Đ

Mai.V

Huệ.CN

Hà.V

L.Hằng.V

Dương.A

Ly.A

Yên.Tin

Duy.T

Thắm.L

Chiến.T

Trang.A

Nguyệt.Tin

Hiền.A

Nhung.CD

Hoa.S

H.Anh.Đ

Phong.CN

Thắng.T

Dung.A

Yến.H

Tâm.Tin

5

10h45-11h30

 

 

 

 

 

 

 

Ly.A

L.Hằng.V

Yên.Tin

Hằng.T

Chiến.T

Cường.L

Hiền.A

Hoa.S

Hiền.T

Hà.V

Nhung.CD

H.Anh.Đ

Phong.CN

Dung.A

Thắm.Si

Tâm.Tin

 

 

Trường THPT Thăng Long

THỜI KHÓA BIỂU CA CHIỀU SỐ 04

NĂM HỌC 2022 – 2023

Thực hiện từ ngày 20 tháng 03 năm 2023

 

 

Trường

 

 

THỨ

TIẾT

TG

11A1

11A2

11A3

11A4

11A5

11A6

11A7

10QT

10A1

10A2

10A3

10A4

10A5

10A6

10A7

10A8

10D0

10D1

10D2

10D3

10D4

10D5

2

1

13h00-13h45

Hà.V

Hà.L

Dung.A

Hạnh.A

Hiền.Tin

Hằng.T

Chiến.T

Thiệu.CD

Duy.T

Thanh.V

Ly.A

Vinh.L

Việt.T

D.Linh.A

Nhung.CD

Bắc.S

Dương.A

V.Anh.T

Huê.V

Thảo.T

Thắm.Si

Hòa.V

2

13h55-14h40

Hà.V

Ph.Anh.Si

Việt.T

Hạnh.A

Dung.A

Hiền.Tin

Chiến.T

Huấn.T

Thiệu.CD

Thảo.T

Ly.A

Hà.CN

Cường.L

Hùng.T

Thanh.V

Tr.Nga.Đ

Duy.T

V.Anh.T

Huê.V

Thảo.S

Bắc.S

Thắm.Si

3

14h50-15h35

Tuyết.S

D.Linh.A

Ph.Nga.Đ

Hà.L

Hằng.T

Yến.H

Ph.Anh.Si

Dương.A

Bắc.S

Thiệu.CD

Huấn.T

Hòa.V

Nhung.CD

Vinh.L

Thanh.V

Thảo.T

Duy.T

Thủy.Đ

Thảo.S

L.Hằng.V

Hùng.T

Cường.L

4

15h50-16h35

Ngà.Si

Hùng.T

Ph.Anh.Si

Hà.L

Hằng.T

Vân.CD

Thắm.L

Dương.A

Huê.V

Cần.L

Bắc.S

Hòa.V

Mai.H

Vinh.L

L.Thủy.L

V.Anh.Si

Hà.CN

Thanh.V

Mai.T

Trang.Si

Ph.Nga.Đ

Tr.Nga.Đ

5

16h45-17h30

Ngà.Si

Hùng.T

Tuyết.S

Hà.L

Hằng.T

Vân.CD

Thắm.L

Dương.A

Huê.V

Cần.L

Huấn.T

Yến.H

Mai.H

Vinh.L

L.Thủy.L

V.Anh.Si

Trang.Si

Thủy.Đ

Hà.CN

L.Hằng.V

Ph.Nga.Đ

Tr.Nga.Đ

3

1

13h00-13h45

Phong.CN

Hùng.T

Kella1

Thảo.T

Ngọc.L

Yến.H

Thắm.L

Hòa.L

Kella2

Thanh.V

Hằng.H

Hiền.A

Chính.S

Nam.H

D.Linh.A

Dương.V

Kella3

Thảo.S

Phương.A

Ph.Anh.Si

Huyền.V

Việt.T

2

13h55-14h40

Ngọc.L

Phong.CN

Yến.H

Trinh.V

K.Anh.H

Kella1

Thắm.L

Chính.S

Hòa.L

Bắc.S

Hằng.H

Hiền.A

Kella2

Hùng.T

Nam.H

Thảo.T

Dương.V

Ph.Anh.Si

Thảo.S

Kella3

Trang.A

Việt.T

3

14h50-15h35

Ngọc.L

D.Linh.A

Nguyệt.Tin

K.Anh.H

Kella1

Ph.Anh.Si

Huệ.CN

Hằng.H

Hòa.L

Thảo.T

Thiệu.CD

Yến.H

Việt.T

Huyền.V

Nam.H

Kella2

Dương.V

Thanh.V

Kella3

Phương.A

Hùng.T

Trang.A

4

15h50-16h35

Lực.T

K.Anh.H

Thắm.L

Nguyệt.Tin

Dung.A

Ngọc.V

Kella1

Hằng.H

Thiệu.CD

Kella2

Trinh.V

Việt.T

D.Linh.A

Huyền.V

Chính.S

Hiền.A

Ph.Nga.Đ

Thanh.V

Thủy.Đ

Thảo.S

Bắc.S

Kella3

5

16h45-17h30

Lực.T

K.Anh.H

Thắm.L

Huệ.CN

Dung.A

Ngọc.L

Ngọc.V

Huyền.V

Yến.H

Thiệu.CD

Trinh.V

Việt.T

D.Linh.A

Chính.S

Thanh.V

Hiền.A

Thảo.S

Trang.A

Thủy.Đ

Thảo.T

Ph.Nga.Đ

Bắc.S

4

1

13h00-13h45

Lực.T

Trinh.V

Yến.H

K.Anh.H

Hòa.V

Ngọc.V

Huệ.CN

Hòa.L

Duy.T

Cần.L

Thiệu.CD

Việt.T

D.Linh.A

Vinh.L

Nhung.CD

Mai.H

Trang.Si

Trang.A

Huê.V

Thảo.T

Ph.Nga.Đ

Bắc.S

2

13h55-14h40

Lực.T

K.Anh.H

Huệ.CN

Thảo.T

Vân.CD

Ngọc.V

Ph.Nga.Đ

Hòa.L

Huê.V

Bắc.S

Trinh.V

Yến.H

Hòa.V

Nhung.CD

D.Linh.A

Mai.H

Duy.T

V.Anh.T

Ph.Anh.Si

Trang.Si

Hùng.T

Trang.A

3

14h50-15h35

Hà.V

Vân.CD

Ph.Anh.Si

Trinh.V

K.Anh.H

Huệ.CN

Nhung.CD

Thiệu.CD

Huê.V

Mai.H

Cần.L

Vinh.L

Việt.T

Hùng.T

L.Thủy.L

V.Anh.Si

Dương.V

V.Anh.T

Mai.T

Phương.A

Trang.A

Hòa.V

4

15h50-16h35

 

 

 

 

 

 

 

V.Anh.Si

Hòa.L

Cần.L

Bắc.S

Nhung.CD

Mai.H

Vinh.L

L.Thủy.L

Thảo.T

Dương.V

Ph.Anh.Si

Mai.T

Phương.A

Ph.Nga.Đ

Việt.T

5

16h45-17h30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

13h00-13h45

Kella1

Trinh.V

Dung.A

V.Anh.Si

Tuyết.S

D.Linh.A

Chiến.T

Huyền.V

Duy.T

Ly.A

Huấn.T

Kella2

Việt.T

Chính.S

Hùng.T

Tr.Nga.Đ

Hà.CN

Kella3

Thảo.S

Ph.Anh.Si

L.Thủy.L

Cường.L

2

13h55-14h40

D.Linh.A

Ph.Anh.Si

Dung.A

Kella1

Hòa.V

Tuyết.S

Chiến.T

Huyền.V

Duy.T

Ly.A

Huấn.T

Chính.S

Cường.L

Kella2

Hùng.T

Mai.H

Dương.A

Thảo.S

Hà.CN

Tr.Nga.Đ

Kella3

Việt.T

3

14h50-15h35

Ngọc.L

Kella1

Trinh.V

Tuyết.S

Hòa.V

Hằng.T

H.Linh.A

Kella3

Yến.H

Cần.L

Kella2

Việt.T

Cường.L

Hùng.T

L.Thủy.L

V.Anh.Si

Dương.A

Thảo.S

Ph.Anh.Si

Trang.Si

Trang.A

Tr.Nga.Đ

4

15h50-16h35

Hiền.H

Hùng.T

Yến.H

K.Anh.H

Ngọc.L

Hằng.T

Nghĩa.H

Huấn.T

H.Linh.A

Mai.H

Ly.A

Hiền.A

Chính.S

D.Linh.A

Kella2

V.Anh.Si

Duy.T

Trang.A

Phương.A

L.Hằng.V

Huyền.V

Hòa.V

5

16h45-17h30

Hiền.H

Tuyết.S

Việt.T

Hạnh.A

K.Anh.H

Ngọc.L

Nghĩa.H

Huấn.T

H.Linh.A

Mai.H

Cần.L

Yến.H

Hòa.V

D.Linh.A

Chính.S

Hiền.A

Trang.Si

Ph.Anh.Si

Phương.A

L.Hằng.V

Huyền.V

Trang.A

6

1

13h00-13h45

Hiền.H

Nga.Tin

Huệ.CN

Vân.CD

Ngọc.L

Hằng.T

H.Linh.A

Hằng.H

Bắc.S

Thanh.V

Huấn.T

Nhung.CD

Hòa.V

Huyền.V

Nam.H

Thảo.T

Thảo.S

Ph.Anh.Si

Hà.CN

Tr.Nga.Đ

Hùng.T

Thắm.Si

2

13h55-14h40

Nga.Tin

Hùng.T

Tuyết.S

Ph.Nga.Đ

Huệ.CN

Ph.Anh.Si

H.Linh.A

Chính.S

Yến.H

Ly.A

Huấn.T

Vinh.L

Nhung.CD

Nam.H

D.Linh.A

Bắc.S

Thảo.S

Thủy.Đ

Hà.CN

Thảo.T

Huyền.V

Hòa.V

3

14h50-15h35

Ngà.Si

D.Linh.A

Vân.CD

V.Anh.Si

Hằng.T

Ngọc.L

Ph.Anh.Si

Huấn.T

H.Linh.A

Thảo.T

Hằng.H

Hòa.V

Mai.H

Nam.H

Hùng.T

Dương.V

Ph.Nga.Đ

Thanh.V

Huê.V

Thảo.S

Thắm.Si

Tr.Nga.Đ

4

15h50-16h35

Vân.CD

Ph.Nga.Đ

Thắm.L

Hà.L

Hằng.T

Yến.H

Tuyết.S

Dương.A

Hà.CN

Thảo.T

Cần.L

Chính.S

Vinh.L

Nhung.CD

Hùng.T

Dương.V

Trang.Si

Thủy.Đ

Mai.T

L.Hằng.V

L.Thủy.L

Tr.Nga.Đ

5

16h45-17h30

Ngà.Si

Hùng.T

Tuyết.S

Hà.L

Hằng.T

Vân.CD

Thắm.L

Dương.A

Huê.V

Cần.L

Huấn.T

Yến.H

Mai.H

Vinh.L

L.Thủy.L

V.Anh.Si

Trang.Si

Thủy.Đ

Hà.CN

L.Hằng.V

Ph.Nga.Đ

Tr.Nga.Đ

7

1

13h00-13h45

D.Linh.A

Hà.L

Trinh.V

Thảo.T

Huệ.CN

Hiền.Tin

Ngọc.V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

13h55-14h40

D.Linh.A

Hà.L

Trinh.V

Thảo.T

Ph.Nga.Đ

Huệ.CN

Ngọc.V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

14h50-15h35

Ph.Nga.Đ

Trinh.V

Nguyệt.Tin

Huệ.CN

Hiền.Tin

D.Linh.A

Nghĩa.H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

15h50-16h35

Phong.CN

Nga.Tin

Việt.T

Trinh.V

Ngà.Si

D.Linh.A

Hiền.Tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

16h45-17h30

Nga.Tin

Phong.CN

Việt.T

Nguyệt.Tin

Ngà.Si

Ph.Nga.Đ

Hiền.Tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THPT Thăng Long

THỜI KHÓA BIỂU CA SÁNG SỐ 04A

NĂM HỌC 2022 – 2023

Thực hiện từ ngày 17 tháng 04 năm 2023

THỨ

TIẾT

TG

12A1

12A2

12A3

12A4

12A5

12A6

12A7

12QT1

12QT2

12D1

12D2

12D3

12D4

12D5

12D6

11D1

11D2

11D3

11D4

11D5

11D6

11QT1

11QT2

2

1

7h00-7h45

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

2

8h00-8h45

Sử

Hoá

Văn

Hoá

Văn

Toán

Hoá

CN

Văn

Toán

Tin

Địa

Anh

Toán

Sử

Toán

Sử

Văn

Địa

Toán

Toán

3

8h55-9h40

Anh

Anh

Văn

Sinh

Sử

Địa

Tin

Toán

Hoá

Toán

Sử

Toán

CN

Văn

Văn

Toán

Văn

Văn

Văn

Văn

Hoá

Anh

Sinh

4

9h50-10h35

Hoá

Địa

Hoá

Văn

Toán

Sử

Toán

Văn

Địa

Toán

Hoá

Toán

Văn

Anh

Anh

Văn

Văn

Toán

Toán

Văn

Toán

5

10h45-11h30

Địa

Sử

Toán

Văn

Toán

Toán

Toán

Văn

Hoá

Anh

Sử

Toán

Hoá

Anh

Anh

Sinh

Toán

Tin

Văn

Văn

3

1

7h00-7h45

Anh

Tin

Hoá

Địa

GDCD

Toán

Văn

GDCD

Tin

CN

Toán

Văn

Anh

Sinh

Địa

Văn

Anh

CN

Tin

Toán

2

8h00-8h45

Anh

Anh

Toán

Toán

Anh

Toán

CN

Anh

Địa

Sinh

Hoá

Văn

Địa

CN

Kella

Anh

Anh

Tin

Tin

Toán

3

8h55-9h40

Sinh

Toán

Tin

Toán

Văn

Toán

GDCD

Toán

Anh

GDCD

Địa

Anh

Sinh

Anh

Tin

Anh

Kella

Hoá

Văn

Văn

GDCD

4

9h50-10h35

CN

GDCD

Anh

CN

Văn

Địa

Hoá

Toán

Sinh

Anh

Toán

Văn

GDCD

Toán

Tin

GDCD

Tin

Văn

Văn

Toán

Địa

5

10h45-11h30

Sinh

GDCD

GDCD

Anh

Địa

Hoá

Địa

CN

Anh

Văn

Văn

Toán

Toán

Anh

Hoá

Tin

Văn

GDCD

Toán

CN

4

1

7h00-7h45

Toán

Toán

Anh

Sinh

CN

Anh

Toán

Hoá

Văn

Anh

Văn

Toán

Văn

CN

Tin

Sinh

Tin

Sử

Địa

Toán

2

8h00-8h45

Văn

Địa

Toán

Toán

Anh

Địa

Anh

Anh

Văn

Anh

Toán

Toán

Sinh

Văn

Toán

CN

CN

Anh

Anh

Sử

Anh

3

8h55-9h40

Anh

Toán

CN

Văn

Sinh

Toán

Anh

Toán

Anh

Địa

Anh

Toán

Toán

Anh

CN

Văn

Toán

Toán

Anh

Địa

Sinh

Anh

4

9h50-10h35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

10h45-11h30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

7h00-7h45

Toán

Sử

Văn

Anh

Toán

Tin

Anh

Hoá

Toán

Hoá

Anh

Anh

Toán

Văn

Hoá

Toán

Sử

CN

Anh

Anh

2

8h00-8h45

Toán

Anh

Văn

Anh

Hoá

Hoá

Anh

Anh

Sử

Toán

Hoá

Anh

Anh

Tin

Văn

Anh

Toán

Hoá

Kella

Kella

Anh

3

8h55-9h40

Anh

Toán

Toán

Tin

Văn

Hoá

Anh

Toán

Hoá

Sử

Địa

Văn

Kella

Anh

Sinh

Toán

Tin

CN

Kella

4

9h50-10h35

Địa

Toán

Toán

Toán

Anh

Văn

Văn

Anh

Văn

Anh

GDCD

CN

Hoá

Sinh

Kella

Anh

Sinh

Kella

Hoá

5

10h45-11h30

Văn

Toán

Tin

GDCD

Hoá

Anh

Văn

Toán

Văn

Anh

Anh

Anh

Hoá

Toán

Anh

Anh

Sinh

CN

Sinh

6

1

7h00-7h45

GDCD

Văn

Toán

Anh

Tin

Sinh

Văn

Toán

Địa

Toán

Văn

Sinh

Hoá

GDCD

Hoá

Văn

Văn

Toán

Sử

Toán

Anh

Anh

2

8h00-8h45

Hoá

Văn

Anh

Anh

Địa

GDCD

Sinh

Toán

Văn

Toán

Văn

Tin

Sử

Toán

Sinh

Toán

Văn

Hoá

Sinh

Hoá

Anh

3

8h55-9h40

Văn

Hoá

Anh

Toán

Văn

Hoá

Địa

Văn

Văn

Văn

GDCD

Văn

Địa

Anh

CN

Toán

Tin

Toán

Sinh

Văn

Sử

4

9h50-10h35

Văn

Toán

Hoá

Địa

Văn

Văn

Toán

GDCD

Sử

Sinh

Anh

Hoá

Văn

Hoá

Toán

Tin

CN

Anh

Văn

Văn

GDCD

Hoá

5

10h45-11h30

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

7

1

7h00-7h45

Tin

CN

Sinh

Anh

Địa

CN

Sử

Toán

Anh

Văn

Văn

Văn

Văn

Toán

Văn

Địa

Hoá

Anh

Văn

GDCD

Toán

Toán

Văn

2

8h00-8h45

Toán

Toán

Anh

Địa

Anh

Văn

Sử

Anh

Văn

Địa

Văn

Địa

Toán

Văn

CN

Sinh

Anh

GDCD

Hoá

Toán

CN

Văn

3

8h55-9h40

Toán

Văn

Địa

Sử

Anh

Văn

Văn

Sinh

CN

Địa

Anh

Địa

Anh

Tin

Anh

Hoá

Sinh

Toán

Văn

Hoá

CN

4

9h50-10h35

Văn

Địa

Văn

CN

Văn

Văn

Anh

Anh

Tin

Toán

Toán

Anh

Tin

Anh

GDCD

Sử

Địa

CN

Toán

Anh

Hoá

Tin

5

10h45-11h30

 

 

 

 

 

 

 

Anh

Văn

Tin

Toán

Toán

Anh

Sử

Toán

Văn

GDCD

Địa

CN

Anh

Sinh

Tin

 

 

Trường

 

 

 

 

Trường THPT Thăng Long

THỜI KHÓA BIỂU CA CHIỀU SỐ 04

NĂM HỌC 2022 – 2023

Thực hiện từ ngày 20 tháng 03 năm 2023

THỨ

TIẾT

TG

11A1

11A2

11A3

11A4

11A5

11A6

11A7

10QT

10A1

10A2

10A3

10A4

10A5

10A6

10A7

10A8

10D0

10D1

10D2

10D3

10D4

10D5

2

1

13h00-13h45

Văn

Anh

Anh

Tin

Toán

Toán

KTPL

Toán

Văn

Anh

Toán

Anh

KTPL

Sử

Anh

Toán

Văn

Toán

Sinh

Văn

2

13h55-14h40

Văn

Sinh

Toán

Anh

Anh

Tin

Toán

Toán

KTPL

Toán

Anh

GDĐP

Toán

Văn

Địa

Toán

Toán

Văn

Sử

Sử

Sinh

3

14h50-15h35

Sử

Anh

Địa

Toán

Hoá

Sinh

Anh

Sử

KTPL

Toán

Văn

KTPL

Văn

Toán

Toán

Địa

Sử

Văn

Toán

4

15h50-16h35

Sinh

Toán

Sinh

Toán

GDCD

Anh

Văn

Sử

Văn

Hoá

Sinh

CN

Văn

Toán

Sinh

Địa

Địa

5

16h45-17h30

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

ChCờ

3

1

13h00-13h45

CN

Toán

Kella

Toán

Hoá

Kella

Văn

Hoá

Anh

Sử

Hoá

Anh

Văn

Kella

Sử

Anh

CN

Văn

Toán

2

13h55-14h40

CN

Hoá

Văn

Hoá

Kella

Sử

Sử

Hoá

Anh

Kella

Toán

Hoá

Toán

Văn

Sinh

Sử

Kella

Anh

Toán

3

14h50-15h35

Anh

Tin

Hoá

Kella

Sinh

CN

Hoá

Toán

KTPL

Hoá

Toán

Văn

Hoá

Kella

Văn

Văn

Kella

Anh

Toán

Anh

4

15h50-16h35

Toán

Hoá

Tin

Anh

Văn

Kella

Hoá

KTPL

Kella

Văn

Toán

Anh

Văn

Sử

Anh

Địa

Văn

Địa

Sử

Sử

Kella

5

16h45-17h30

Toán

Hoá

CN

Anh

Văn

Văn

Hoá

KTPL

Văn

Toán

Anh

Sử

Văn

Anh

Sử

Anh

Địa

Toán

Địa

Sử

4

1

13h00-13h45

Toán

Văn

Hoá

Hoá

Văn

Văn

CN

Toán

KTPL

Toán

Anh

KTPL

Hoá

Sinh

Anh

Văn

Toán

Địa

Sử

2

13h55-14h40

Toán

Hoá

CN

Toán

GDCD

Văn

Địa

Văn

Sử

Văn

Hoá

Văn

KTPL

Anh

Hoá

Toán

Toán

Sinh

GDĐP

Toán

Anh

3

14h50-15h35

Văn

GDCD

Sinh

Văn

Hoá

CN

GDCD

KTPL

Văn

Hoá

Toán

Toán

GDĐP

Văn

Toán

Toán

Anh

Anh

Văn

4

15h50-16h35

 

 

 

 

 

 

 

GDĐP

GDĐP

Sử

KTPL

Hoá

GDĐP

GDĐP

Toán

Văn

Sinh

Toán

Anh

GDĐP

Toán

5

16h45-17h30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

13h00-13h45

Kella

Văn

Anh

Sinh

Sử

Anh

Toán

Văn

Toán

Anh

Toán

Kella

Toán

Sử

Toán

Địa

CN

Kella

Sử

CN

2

13h55-14h40

Anh

Sinh

Anh

Kella

Văn

Sử

Toán

Văn

Toán

Anh

Toán

Sử

Kella

Toán

Hoá

Anh

Sử

CN

Địa

Kella

Toán

3

14h50-15h35

Kella

Văn

Sử

Văn

Toán

Anh

Kella

Hoá

Kella

Toán

Toán

Sinh

Anh

Sử

Sinh

Sinh

Anh

GDĐP

4

15h50-16h35

Hoá

Toán

Hoá

Hoá

Toán

Hoá

Toán

Anh

Hoá

Anh

Anh

Sử

Anh

Kella

Sinh

Toán

Anh

Anh

Văn

Văn

Văn

5

16h45-17h30

Hoá

Sử

Toán

Anh

Hoá

Hoá

Toán

Anh

Hoá

Hoá

Văn

Anh

Sử

Anh

Sinh

CN

Anh

Văn

Văn

Anh

6

1

13h00-13h45

Hoá

Tin

CN

GDCD

Toán

Anh

Hoá

Sử

Văn

Toán

KTPL

Văn

Văn

Hoá

Toán

Sử

CN

CN

Địa

Toán

Sinh

2

13h55-14h40

Tin

Toán

Sử

Địa

CN

Sinh

Anh

Sử

Hoá

Anh

GDĐP

KTPL

Hoá

Anh

Sử

Sử

GDĐP

GDĐP

Toán

Văn

Văn

3

14h50-15h35

Sinh

Anh

GDCD

Sinh

Toán

Sinh

Toán

Anh

Toán

Hoá

Văn

Hoá

Hoá

Toán

Văn

Địa

Văn

Văn

Sử

Sinh

Địa

4

15h50-16h35

GDCD

Địa

Toán

Hoá

Sử

Anh

GDĐP

Toán

Sử

GDĐP

KTPL

Toán

Văn

GDĐP

Địa

Toán

Văn

Địa

5

16h45-17h30

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

SHL

7

1

13h00-13h45

Anh

Văn

Toán

CN

Tin

Văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

13h55-14h40

Anh

Văn

Toán

Địa

CN

Văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

14h50-15h35

Địa

Văn

Tin

CN

Tin

Anh

Hoá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

15h50-16h35

CN

Tin

Toán

Văn

Sinh

Anh

Tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

16h45-17h30

Tin

CN

Toán

Tin

Sinh

Địa

Tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường

 

 

 

 

 

Đánh giá bài viết

Họ tên (*): Email (*):

Nội dung (*): Mã xác nhận:   Thiet ke website pro
+ PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT:

Thời khóa biểu

Lịch công tác