Trường THPT Thăng Long Thành phố Hà Nội

Lịch sử hình thành

Ngày 06/10/2014

Trường THPT Thăng Long 45 năm xây dựng và trưởng thành (1965-2010)