Trường THPT Thăng Long Thành phố Hà Nội

MÔN TIẾNG ANH LỚP 10 – CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM

Ngày 12/04/2016

MÔN TIẾNG ANH LỚP 10 – CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM

The second term rivision – class 10.

Ngày 12/04/2016

The second term rivision – class 10.

ĐỀ THI HỌC KỲ II

Ngày 24/03/2016

MÔN TIẾNG ANH LỚP 10

ATTITUDE ADJECTIVES ENDING IN –ING AND –ED

Ngày 24/03/2016

ATTITUDE ADJECTIVES ENDING IN –ING AND –ED

Reading UNIT 4

Ngày 15/10/2015